ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านเชียงเครือหมู่ที่14 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง

- ประกาศราคากลาง

- ตารางรายละเอียดราคากลาง (ปปช)

- รายละเอียด BOQ (ปร 4-5)

ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายชื่อผู้ซื้อแบบขยายเขตประปาหมู่บ้าน

รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาขยายเขตประปาหมู่บ้าน