โครงการ 62

  • ประจำเดือน กันยนยน 2562

17.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 บ้านเชียงเครือ

18. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 โพนสวาง

19.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 บ้านหนองหอย

20. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 6 บ้านหนองสนม

21. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 บ้านป่าหว้าน

22.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านทุ่งมน

23.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 บ้านโนนเบ็ญ

24.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 โนนศาลา

25. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.17 หนองหอยใหม่

26. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา