รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

๑.

นายพงษ์ศักดิ์  พรหมพิทักษ์  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑

เบอร์โทรศัพท์

๐๙๐-๐๓๐๔๙๖๐

๒.

นายสุรศักดิ์  ทรงหาคำ

 กำนันตำบลเชียงเครือ/ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๙-๒๗๙๖๗๓๖

๓.

นายสมยศ พลนาแสน

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๔-๙๐๖๔๕๕๓

๔.

นายศรีรัง  ครุฑตำคำ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๐-๑๙๗๐๓๐๙

๕.

นายทองคำ  สังกฤษ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๐-๗๕๘๗๔๑๑

นายวิชัย  เสนาชัย

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๘-๗๓๐๘๒๑๙

๗.

นายพัฒนา  อุปพงษ์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๗-๘๖๕๗๐๔๒

๘.

นายบรรจบ  อุทาลุน

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๙-๒๗๙๙๐๖๒

๙.

นายประหยัด  โพธิโคตร

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๐-๐๐๘๙๓๕๗

๑๐.

นายอภัยวงค์ หาดทรายการ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๘-๓๑๗๙๑๖๗

๑๑.

นายเกรียงไกร  ผุยสุ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๕-๗๕๙๐๐๖๑

๑๒.

นายอำพร  วงค์ยะมะ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๗-๒๑๔๙๖๖๔

๑๓.

ว่าที่ ร.ท. ดัสกร  โคตรวงค์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๕-๗๙๓๒๐๖๗

๑๔.

นายเปรม   บุญตาท้าว

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๙-๗๑๑๘๖๔๐

๑๕.

นายปริญญา  มังสาหุต

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๕-๗๖๑๕๗๒๖

๑๖.

นายสมคิด  อุปพงษ์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๕-๔๕๙๖๔๑๑

๑๗.

นายจเร  ท้าวพรม

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๗

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๖-๒๒๖๖๕๒๑