สมาชิกสภาเทศบาล

 สมาชิกสภาเทศบาลนายชัยทัด  สายแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 

 

นายหนูสินธุ์  สังครุฑ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

            

    นายประเชิญ  ขวัญเมือง

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

     นายสัมพันธุ์  โคตรวงค์

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

      นางอุทุมพร  เติมทานาม

  (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

                  

       นายมานิต  ครุฑตำคำ

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

     นายอัมพร  แสนบรรดิษฐ์

  (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

    นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด

  (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

      

นางเทวรัตน์  สาขามุละ

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

 นางไกรษร  อุปศักดิ์

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

นางประทีป  ลาดบาศรี

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

นายอำนวย  โสบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2