บุคลากรมีทั้งหมด

              บุคลากรมีทั้งหมด  77  คน  ประกอบด้วย

                ปลัดเทศบาล                  จำนวน  1  คน

                    รองปลัดเทศบาล             จำนวน  1  คน    

 • ส่วนราชการ (สำนัก/กอง) พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป
  สำนักปลัดเทศบาล       13   9   1
  กองคลัง    7    3   -
  กองช่าง   4 6 -
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3  5   4
  กองการศึกษา 5 8 -
  กองสวัสดิการสังคม 3 3 -
   กองส่งเสริมการเกษตร   1 - -