สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แจ้งเกิด จำนวน ๒ ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน ๕ ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน ๑๐๔ ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน ๗ หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.๙๗) จำนวน ๑๘ ราย