>>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายวัดโพธิ์ชัยเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง

ตารางรายละเอียดราคากลาง ปปช

รายละเอียด BOQ (ปร 4-5 )

รายละเอียด BOQ เพิ่มเติม