ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)