โครงการก่อสร้างอาคารกิจการประปา เทศบาลตำบลเชียงเครือ(e-bidding)

โครงการก่อสร้างอาคารกิจการประปา เทศบาลตำบลเชียงเครือ(e-bidding)

TOR

ประกาศ

ตาราง ปปช

ปร 4-5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสานักงานกิจการประปา

รายชื่อผู้ซื้อรูปแบบ

รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา