โครงการ 63

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗(ถนนสายซอยตัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗(ถนนสายคอกวัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗(ถนนสายไปประปาเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๔ (ถนนสายไปประปาเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายไปประปาเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการต่อเติมประตูทางเข้าโรงเรยนเทศบาลเชียงเครือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งาน E-Bidding 63

งานเฉพาะเจาะจง 63