ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลเชียงเครือ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลเชียงเครือ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR

ปปช

ประกาศ

ปร 4-5

รายชื่อผู้ซื้อรูปแบบอาคารจำหน่ายสินค้า

รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาอาคารจำหน่ายสินค้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา