รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน


    บัดนี้ การสอบข้อเขียน  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการเลือกสรรและคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60) เพื่อเข้าทำการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงตามลำดับเลขที่สมัครสอบ ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ สังกัด กองช่าง ซึ่งในตาแหน่งนี้ไม่มีผู้สมัครรายใดสอบผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง จานวน 3 ราย ดังนี้
    201 นายพรสวรรค์ พรมรัง
    202 นายจรัญ โสบุญ
    203 นายสัญญา บุญตาท้าว
กาหนด วัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ดังกล่าวข้างต้น เข้าทำการสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ ๓) สำนักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (การแต่งกายชุดสุภาพ)
ผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ดังกล่าว ถ้าไม่เข้าทำการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้