ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำงานตามที่ สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา
บัดนี้การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรฯ ดังนี้   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...