แห่ปราสาทผึ้งโบราณ ชาวตำบลเชียงเครือ

ในภาพอาจจะมี Naris Innong, สถานที่กลางแจ้ง

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดยนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ ชาวบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ร่วมกันแห่ปราสาทผึ้งโบราณอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานของชาวตำบลเชียงเครือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในตำบลเชียงเครือ