ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตามที่ สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา
บัดนี้การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรฯ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...