ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาจากการประปาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

ด้วยเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้ทำการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อให้การบริการในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ซึ่งบริหารจัดการโดยการประปาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

ขณะนี้ระบบประปาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ำประปาจากการประปาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ให้ยื่นคำขอติดตั้งน้ำประปาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จะให้ทดลองใช้น้ำประปาโดยไม่คิดค่าน้ำประปา จำนวน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งมาตรวัดน้ำ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป