วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สันนิบาตจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย ภายในเขตเทศตำบลเชียงเครือ

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สันนิบาตจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย ภายในเขตเทศตำบลเชียงเครือ จำนวน ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๗ ครัวเรือน จำนวน ผู้ได้รับความเดือนร้อนประมาณ ๕๐๐ คน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ สันนิบาตจังหวัดสกลนคร เป็นอย่างสูง