มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำวน ๒๐๗ ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ 

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ศาลา อเนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้แทนสถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำโดย นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นายปัณณวิชย์ กุลตังคะวณิชย์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสกลนคร เมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร นำโดย นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำวน ๒๐๗ ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ 
และในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณ ผู้แทนสถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำวน ๒๐๗ ครัวเรือน ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง