การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ด้วยเทศบาลตำบลเชียงเครือ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่ง ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่ว ไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้

 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

ตำแหน่งเลขที่  56-2-04-3204-001                   จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...