ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้สมัครงานรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในการเลือกสรรและสรรหา
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...