ยินดีต้อนรับ

  โรงพยาบาลพังโคน

  previous arrow
  next arrow
  1
  2
  3
  4
  5
  Slider

  ประวัติโรงพยาบาล

  โรงพยาบาลพังโคนปัจจุบันนี้  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  188/6 หมู่ 9 ตำบลพังโคน  ถนนนิตโยอำเภอพังโคน  ติดกับส่วนราชการพังโคนทางทิศตะวันตก  เป็นโรงพยาบาล  ขนาด 60 เตียง 
  ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นพ.วรรณกร  เล่าสุอังกูร

  ต้นสังกัด

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  สำนักงานปลัด
  กระทรวงสาธารณสุข

  ลักษณะของบริการเป็น

  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงให้บริการดูแลผู้ป่วยทั่วไป

  • ด้านด้านความสามารถมีประวัติเป็นมาโดยสังเขปดังนี้
   พ.ศ. 2510 พังโคนร้านได้ร้านร้านบ้านรับงบประมาณสร้างสถานีอนามัยครั้งแรก
   พ.ศ. 2514 ปรับฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัยประจำความความสามารถความสามารถด้าน

   ที่คุณกิ่งอำเภอพังโคน

   พ.ศ. 2518 อำเภอพังโคนได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 ก่อสร้างโดยเตียงใน
   ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่เดียวกันและสถานีอนามัยเดิม

   ปรับเปลี่ยนให้เป็น  

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจนปัจจุบัน
   พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลฯ ขนาด 30 เตียงโดยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อการ
   ก่อสร้างครั้งนี้ 2 ท่าน  
   คือที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณนายดหนังสือหนังสือหนังสืออเดชภูมีและ

   ที่คุณนายสุนทร  วินิจมงคลสิน   รวม 27 ไร่ (พื้นที่โรงพยาบาลฯ ปัจจุบันนี้) ได้นำญาติโยมร่วมบริจาคสร้างตึกผู้ ป่วยขนาด 20 เตียงจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

   พ.ศ. 2537 นายสุรพล - นางเปรมปรีดีศิรินทร์รัตน์ผู้  มีจิตศรัทธาประจำปี 2553 

   จำนวน 512,837 บาท  2538 โรงพยาบาลพังโคนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

   โดยการพึ่งพาตนเอง (สนับสนุนจากภาคเอกชน)

   พ.ศ.2529 พระอุปถัมภ์เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม(ปทุมธานี)  

   

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290