previous arrow
  next arrow
  Slider

  หน่วยงานภายใน

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                            
  - งานการเงินและบัญชี
  - งานพัสดุก่อสร้างซ่อมบำรุง                                                       
  - งานธุรการการบริหารยานพาหนะ                                                                                    
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานซักฟอก
  - งานอาคารสถานที่
  - งานการเจ้าหน้าที่

  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  - งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์
  - งานธนาคารเลือดและบริการส่วนประกอบของเลือด

  กลุ่มงานทันตกรรม
  - งานตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาพื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
  - ทันตแพทย์
  - เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข / นักวิชการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
  - งานด้านบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
  - งานด้านบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
  - งานบริหารเวชภัณฑ์
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค
  - งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม

  กลุ่มงานการแพทย์
  - งานผู้ตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

  กลุ่มงานโภชนาการศาสตร์
  - งานบริหารจัดการอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ
  - งานโภชนบำบัดให้คำปรึกษาคำแนะนำความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาการ

  กลุ่มงานรังสีวิทยา
  - งานตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยรังสีเอกซเรย์

  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
  - งานตรวจประเมินการวินิฉัย และบำบัดความบกพร่องของร่างกายด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
  - งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการ

  กลุ่มงานประกันสุขภาพ >>
  - งานการประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียน
  - งานเวชระเบียนและงาน

  กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์ รวม
  - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  - งานการพยาบาลในชุมชน
  - งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
  - งานป้องกันและครวบคุมโลกและ ระบาดวิทยา
  - งานอาชีว อนามัย
  - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย
  - งานพัฒนาระบบบริหารปฐมภูมิและสนับสนุน เครือข่าย
  - งานสุขภาพจิตและจิตเวช
  - งานอนามัยโรงเรียน
  - งานสุขภาพภาคประชาชน
  - งานบำบัดย าเสพติดสุราบุหรี่
  - งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  กลุ่มงานการพยาบาล
  - งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ วิสัญญีพยาบาล
  - งานพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต

  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก 
  - แพทย์แผนไทย
  - จพสาธารณสุข (วุฒิปการแพทย์แผนไทย.) (อายุรเวท).
  - รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ รับบริการ ที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานให้ความ รู้และทักษะในการดูแลตนเอง
  - เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการ ทำกิจกรรมเน้นความปลิดภัยมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
  - ประสิทธิผลซึ่ง ได้แก่ การนวดตัวการนวด คลายเค การรีไซเคิลและการตรวจวินิจฉัยโรค
  - การรักษาด้วยยาแผนโบราณหรือยาแผนโบราณการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

   


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290